Pauwenkamp bannerPauwenkamp

Kort verslag van wijktafel Pauwenkamp

Datum:  17 oktober 2019
Locatie:  dependance Niftarlake College
Aanwezig:  ongeveer 70 wijkbewoners
 
AED
Door de verhuizing van een bewoner uit Pauwenkamp is de AED uit onze wijk verdwenen. Er is er wel één aanwezig in de Kristal, maar deze is alleen tijdens de schooluren te gebruiken (hangt binnen in de school). Een vertegenwoordiger van de Stichting Hartreanimatie gaf een heldere voorlichting over de AED. Dit werd door de aanwezigen als zeer positief ervaren. Eén van de aanwezigen gaf aan een AED aan de wijk te willen schenken. Waarvoor dank! De stichting Hartreanimatie gaat met deze gulle gever in gesprek. De beheerder van de AED wil het apparaat aan zijn eigen schuur hangen. Dit i.v.m. het beheer en onderhoud. Op de site https://www.hartreanimatiestichtsevecht.info/ is veel nuttige informatie te vinden.  Op de site https://hartslagnu.nl/ kunt u zich als burgerhulpverlener aanmelden. Zeer aanbevolen!
 
Halloween
31 oktober Onze wijkbewoonster Ylonka Donga heeft het initiatief op zich genomen om het Halloweenfeest op 31 oktober te organiseren. De banner hangt bij de wijkingang. De flyers worden via de wijkcommissie verspreid. Bewoners kunnen de flyer zichtbaar aan hun huis ophangen, waarmee zij aangeven mee te willen doen.  
 
Openbare oplaadpunten voor elektrische auto
Een bewoner van PK had een vraag aan de Gebiedsregisseur van de Gemeente over een openbaar oplaadpunt voor een elektrische auto. Dit oplaadpunt zit nu achter in de wijk, in de buurt van PK 435. De vraag is komen er meer openbare oplaadpunten? Tweede vraag is: Kunnen deze geplaatst worden op plaatsen welke voor meer bewoners van PK goed bereikbaar zijn? Bv. parkeerplaats Niftarlake. Antwoord van Gemeente: momenteel zijn er 90 punten binnen de Gemeente Stichtse Vecht. Het plan is dat dit er over 5 jaar 600 zijn. Het gaat wel ten koste van parkeerplaatsen omdat er van twee parkeerplaatsen één gemaakt wordt.
 
Bomenplan Pauwenkamp
Het bomenplan voor Pauwenkamp wordt deze winter uitgevoerd. Het plan is definitief en zal binnenkort gedeeld worden met omwonenden middels een wijkbericht. Vraag uit de zaal: wat te doen met overhangende takken van gemeente bomen boven privé tuinen. Er blijkt hier geen snoeibeleid op te zijn. Voor adequate afhandeling kan een Fixi-melding gedaan worden.
 
Speeltuinen upgrade
Hetty Veneklaas (CDA) wethouder sociaal domein (ouderenzorg, wmo, jongerenwerk, jeugdzorg, welzijn) en onderwijs en sport lichtte de stand van zaken m.b.t. de speeltuinen in Pauwenkamp toe. Er is te weinig geld beschikbaar. Hierdoor wordt de update voor Pauwenkamp uitgesteld. Er is geen definitieve termijn bekend waarop dit wel zal plaatsvinden (mogelijk 2021). Na de evaluatie is gebleken dat het niet handig is om alle speeltuinen in één wijk tegelijk aan te pakken. Jaarlijks onderhoud wordt wel gedaan en slechte speeltoestellen worden vervangen. Al waren hierover bij verschillende buurtbewoners grote vraagtekens over.  De wethouder heeft aangegeven met de wijkcommissie in gesprek te gaan over het opknappen van twee speelplaatsen om daarmee een oplossing aan te bieden.
  
Veiligheid rondom de Kristal en het Niftarlake College
De directrice van de Kristal gaf uitleg over de problemen rondom de school. Met name op de momenten waarop de kinderen gebracht en gehaald worden. Zij blijven met de ouders hierover in gesprek. Er is ook een actie geweest waarop de kinderen positieve duimpjes hebben uitgedeeld aan ouders welke hun auto netjes geparkeerd hadden. Voor de vijf busjes wordt een betere, veiligere parkeerplaats gecreëerd.  Feestavond de Kristal: De directrice zal volgend keer via het wijk infobord iedereen op de hoogte stellen dat dit gaat plaatsvinden.
In de rondvraag is de vraag gesteld over de bussen van en naar het Niftarlake College.  Het antwoord gegeven door de medewerkster (coördinator brugklassen) van het Niftarlake: de afspraak is, als het één bus is, mag deze Pauwenkamp in- en uitrijden. Als er meerdere bussen leerlingen moeten vervoeren, worden de leerlingen opgehaald bij de parkeerplaatsen Haarrijnse Plas en/of Maarsseveense Plassen.
 
Rondvraag:

  • Vuurwerkoverlast: als de leerlingen van het Niftarlake ‘uit gaan’ wordt er soms direct vuurwerk in de wijk afgestoken. De vraag is of de school op de hoogte is dat dit gebeurd en dat het vuurwerk dan in de kluisjes ligt. School onderkent het probleem, maar geeft ook aan dat niet alles aan hun leerlingen is toe te schrijven.
  • Er is het verzoek gedaan om het voetpad naast het middenterrein om te zetten in een fietspad. De wijkcommissie heeft hier geen zeggenschap over. Zij heeft wel een positieve reactie gegeven. Het is een zaak van de gemeente.
  • Bewoners vragen aandacht voor wietgebruik van leerlingen en dealen rondom het middenterrein in Pauwenkamp (dealers zijn dit geen leerlingen van de school). Verder wordt aandacht gevraagd over het betreffende afval hiervan. 
  • Zwerfvuil buiten het schoolplein Niftarlake: eventuele actie conciërge school om leerlingen ook buiten de hekken hierop aan te spreken. Stafcorvee voor leerlingen? Wordt dit nog gedaan?  
  • Parkeerprobleem Pauwenkamp 38: bewoners hebben last van het slecht en breeduit parkeren bij de verkeersdrempel in de bocht bij de lage nummers. De situatie is erg onoverzichtelijk en hulpdiensten kunnen er op sommige momenten slecht door. Een idee uit de zaal is er een gele streep aan te brengen. De wijkcommissie gaat het weer onder de aandacht van de wijkagent brengen.

Na afloop werd er, onder het genot van een hapje en een drankje, nog enige tijd nagepraat met de gebiedsregisseur en de wethouder. Ook bewoners wisselden ervaringen uit.  
 
Het was een goed bezochte, informatieve avond. Dank aan het Niftarlake voor het gebruik maken van de zaal en het verzorgen van de goede catering.